Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Đề xuất mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhằm thay thế Thông tư 44/2014/TT-NHNN.